مرور برچسب

#ثبات اقتصادی

کشور نیاز به ثبات اقتصادی دارد

براری، پژوهشگر اقتصادی گفت: آنچه که می‌تواند تغییراتی در شرایط فعلی کشور به وجود آورد، تحول در تولید است که آن هم محقق نمی‌شود مگر آنکه ثبات اقتصادی در کشور حاکم شود.