مرور برچسب

#سعید اسلامی بیدگلی

۷+۳، سیگنال دولت به بازار سرمایه

اسلامی، عضو شورای عالی بورس گفت: سران قوا، با تصویب بسته ۳+۷ به صورت عملی نشان دادند سیاست گذاری های کلان اقتصادی همسو با بازار سرمایه و در مسیر رشد آن است.