مرور برچسب

#همسان سازی حقوق بازنشستگان

مستمری سایر سطوح بازنشستگان ۵۰ درصد افزایش یافت| حداقل بگیران تامین اجتماعی چهار میلیون و ۳۰۰ هزار

دهقان کیا، رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: در متناسب سازی مستمری سایر سطوح بازنشستگان تامین اجتماعی دریافتی اسفند ماه ۹۹ مبنای افزایش حقوق آنان قرار گرفت و حداقل ۵۰ درصد…